Algemene voorwaarden

Hieronder volgt in tekst de volledige inhoud van onze Algemene Voorwaarden. BeCare VOF is een leverancier van Automatische Externe Defibrillators en gerelateerde producten en opleidingsinstituut voor trainingen levensreddend handelen, en is gevestigd aan de Zernikeweg 37, 3241 MG Middelharnis. Ingeschreven Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 52860124. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en webwinkels van BeCare VOF.
 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BeCare VOF zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BeCare VOF worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BeCare VOF ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van BeCare VOF zijn vrijblijvend en BeCare VOF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BeCare VOF. BeCare VOF is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BeCare VOF dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dienst te geschieden zonder korting of compensatie, en wel binnen veertien(14) dagen na factuurdatum (bevestigings e-mail) indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum (bevestigings e-mail) indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BeCare VOF.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BeCare VOF bent u een bedrag van € 48,75 aan administratiekosten verschuldigd en indien BeCare VOF haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BeCare VOF om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BeCare VOF gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BeCare VOF.
 

Artikel 4. Levering

4.1 De door BeCare VOF opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten vindt plaats na ontvangst van uw bestelling.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BeCare VOF verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BeCare VOF geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 BeCare VOF garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BeCare VOF daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BeCare VOF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u als particulier een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan BeCare VOF te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Restitutie van de betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending geschieden. Dit herroepingsrecht vloeit voort uit de wet koop op afstand en is alleen van toepassing voor particulieren en niet voor bedrijven.

7.4 Artikelen die speciaal voor u zijn vervaardigd en/of voor u op maat zijn gemaakt, kennen geen zichttermijn en kunnen hierdoor niet worden omgeruild of geretourneerd.

7.5 De inhoud van de websites van BeCare zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BeCare VOF kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. BeCare VOF is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar websites of mailings.


Artikel 8. Vrijwaring

8.1 De klant vrijwaart BeCare VOF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.2 Indien u aan BeCare VOF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BeCare VOF, dan wel tussen BeCare VOF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BeCare VOF, is BeCare VOF niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BeCare VOF.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BeCare VOF ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BeCare VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BeCare VOF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan BeCare VOF schriftelijk opgave doet van een adres, is BeCare VOF gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BeCare VOF schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door BeCare VOF gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BeCare VOF deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met BeCare VOF in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BeCare VOF vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 BeCare VOF is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.